Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

WITAMY

PRZEPRASZAMY STRONA W ODBUDOWIE

Witamy na stronie
 
Stowarzyszenia Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

Stowarzyszenie powstało 19 grudnia 2013 r.
Zostało powołane w celu niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, promowaniu i uczeniu udzielania Podstawowej Pierwszej Pomocy a także w miarę potrzeby działań ratowniczych.
******
30 września 2015 otrzymalismy osobowośc prawną uzuskując wpis i numer KRS w Sądzie Rejonowym IX Wydział Gospodarczy w Koszalinie.
*****
Z dn. 5 kwietnia 2016 r. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 
Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek zostało wpisane w rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.
*****
Stowarzyszenie posiada Ratowników Medycznych, Ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz osoby po kursie Podstwowej Pierwszej Pomocy.
*****
Ratownicy OGR TADMED SZCZECINEK tworzą także sekcję RATOWNICZO-POSZUKIWACZĄ. Działając z innymi Grupami Poszukiwaczymi biorą udział w akcjach poszukiwaczych osób zagninionych.

                                                        Nasze cele

1.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA, A TAKŻE WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W TYM ZAKRESIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁANIE NA RZECZ RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO W NAGŁYCH STANACH ZAGROŻENIA I DBANIE O JEGO BEZPIECZEŃSTWO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I EDUKACYJNA W TYM ZAKRESIE, JAK RÓWNIEŻ POMOC SPOŁECZNA.

2.STYMULOWANIE I WSPIERANIE LOKALNYCH I REGIONALNYCH INICJATYW GOSPODARCZOSPOŁECZNYCH

3.
WSPOMAGANIE INICJATYW LOKALYCH I REGIONALNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU MYŚLI NAUKOWOTECHNICZNEJ ORAZ INFORMACJI, DORADZTWA I SZKOLENIA.

4
.WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH, KULTURALNYCH, OŚWIATOWYCH MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ I AKTYWIZACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.

5
.SKUPIANIE WOKÓŁ IDEI STOWARZYSZENIA OSÓB ZAINTERESOWANYCH JEGO ROZWOJEM JAK RÓWNIEŻ ROZWOJEM TERENU NA KTÓRYM FUNKCJONUJE STOWARZYSZENIE ORAZ ROZWOJEM REGIONU.

6
.SKUPIANIE OSÓB ZAINTERESOWANYCH INICJATYWAMI W DZIEDZINIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZGODNYCH Z LOKALNYMI I REGIONALNYMI POTRZEBAMI.

7
.WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, NAUKOWO-TECHNICZNEJ, OŚWIATOWEJ, KULTURALNEJ, W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ŚRODOWISKA, WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH, DOBROCZYNNOŚCI, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW ORAZ KULTU RELIGIJNEGO.

8
.OCHRONA WSPÓLNYCH INTERESÓW STOWARZYSZENIA.

9
.PODEJMOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z PRAWEM ZMIERZAJĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW STOWARZYSZENIA.

10.ORGANIZACJA SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I ĆWICZEŃ, W TYM ĆWICZEŃ POD KĄTEM RATOWNICTWA TAKTYCZNEGO, CZYLI ODNALEŹĆ-UDZIELIĆ POMOCY-DOSTARCZYĆ W MIEJSCE GDZIE ODBIERZE SPECJALISTYCZNY ODDZIAŁ I WIELE INNYCH.

ZAPRASZAMY

PARTNER MEDIALNY


    
     Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 5 kwietnia 2016 r.

     Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

     jest wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

TADMED Szczecinek 2016